EEG Üzerine Herşey   
  • EEG BİLGİLENDİRME SİTESİDİR. TEDAVİ AMAÇLI DEĞİLDİR.
    eee
  Arama   İletişim
Anasayfa Hakkımızda EEG Elektroensefalografi Rutin EEG Uyku EEG Uyku-Uyanıklık EEG Video EEG Evde EEG Evde Uyku Testi
 
- İletişim - Hakkımızda - ElektroEnsefaloGrafi EEG - UYANIKLIK - UYKU EEG - Site Haritası - EEG Zararlı mı ? EEG'de Radyasyon varmı ? - EEG'de Aktivasyon Metotları - ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ TERİMLERİ - EEG - Duyurular - Çocuk Nöroloji

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ TERİMLERİ

AEP AEP : İşitsel uyarılmış potansiyelin kısaltması.

aksiyon potansiyeli action potential : Bir sinir veya kas lifi zarı boyunca oluşturulan kısa elektriksel potansiyel. Hep veya hiç yasasına göre eşik düzeyi yada üzerindeki uyaranın olduğu her durumda değişmez biçim ve büyüklükte oluşur.

Aktivasyon activation : 1. Fizyolojide bir süreci başlatma anlamında kullanılan genel bir terim. 2. Motor birim aksiyon potansiyelinin ateşlenmesi süreci. Kasılmanın gücü motor birim sayısı ile onların ateşlenme hızı tarafından belirlenir.

akut inflamatuvar nöropati acute inflammatory neuropathy : Akut, monofazik polinöropati. Yakınmaların başlamasından sonraki 4 hafta içinde en ağır bulguların ortaya çıkmasıyla karakterizedir. En sık klinik görünümü alt ekstremiteden başlayıp yükselen duyusal-motor nöropatidir. Elektrofizyolojik çalışmalar en yaygın olarak demiyelinizasyonun varlığını ortaya koyar fakat aksonal dejenerasyonda görülebilir.

anodal blok anodal block :Stimülatörün artı uç altındaki zarın hiperpolarizasyonu nedeni ile lokal sinir ileti bloğudur.

birleşik duyusal sinir aksiyon potansiyeli compound sensory nerve action potential : Duyusal afferent liflerden, karma bir sinirin duyusal dalından veya duyusal sinirin veya dorsal sinir kökünün uyarılmasıyla kaydedilen birleşik sinir aksiyon potansiyelidir. Duyusal reseptörlere eş zamanlı uyaran verildiğinde kaydedilebilir. Genlik, latans, süre ve biçim kaydedilmelidir.

birleşik kas aksiyon potansiyeli compound muscle action potential (CMAP) :Kasın sinirinin doğrudan veya dolaylı olarak uyarılması ve kas lifi potansiyellerinden senkronize olarak kaydedilen potansiyeldir.Genlik, süre ve negatif fazın latansı ile uyarım ve kayıt yöntemi kaydedilmelidir. Potansiyelin özgün adı kullanılmalıdır. Örneğin M dalgası, F dalgası, H dalgası, T dalgası ve A dalgası ile göz kırpma refleksinin R1 ve R2 dalgalarıdır.

birleşik motor sinir aksiyon potansiyeli compound motor nerve action potential :Motor sinirin efferent liflerinden veya karma sinirin motor dalından kaydedilen birleşik sinir aksiyon potansiyelidir. Karma sinirin motor dallarının veya ventral sinir köklerinin uyarılması ile elde edilir. Genlik, latans, süre ve faz sayısı ölçülmelidir. Birleşik kas aksiyon potansiyelinden ayırt edilmelidir.

blok blocking :Tek lif EMG’de ardışık boşalımlar sırasında potansiyelin bir veya bir kaç bileşeninin kaybolmasını tanımlayan terim. Genellikle jitter 80-100 µs yi geçtiğinde görülür. Primer sinir-kas kavşağı hastalığına bağlı olarak Miyastenia Gravis veya diğer miyastenik sendromlarda sinir-kas kavşağındaki bozukluğun belirtisidir. Nöropati veya miyopatilerde dejenerasyon ve reinnervasyonun belirtisi olarak görülebilir.

brakiyal pleksus :brachial plexus C5 den T1’e kadar olan spinal köklerin oluşturduğu anatomik yapıdır. Omuz bölgesinden geçer ve koldaki periferik sinirler ile sonlanır.

denervasyon potansiyeli :denervation potential Bazen fibrilasyon potansiyeli ile eş anlamlı olarak kullanılır ancak bu şekilde kullanımı denervasyon olmadan da fibrilasyonun görülebilmesi nedeniyle önerilmemektedir.

diken spike :1. Uyarılabilen hücre zarı eşik değere ulaştığında hep veya hiç ilkesiyle oluşan kısa süreli (1-3 msn) dalgadır. 2. Sinir ve kastaki impulsun elektriksel kaydıdır.

diskinezi dyskinesia :Koreik veya distonik tipte istemsiz normal olmayan hareket. Özgün olmayan bir terimdir ve genellikle etiyolojik nedenle birlikte uyarlanmış olarak kullanılır. ( tardiv diskinezi, L-dopa diskinezisi gibi)

distal latans distal latency: Bir sinirin uyarılan en distal noktasıyla yanıtın başlangıcı arasındaki süredir. Motor ve duyusal sinirin en distal bölümlerinin iletim özelliklerinin bir ölçüsüdür. bkz. motor latans ve duyusal latans

distoni dystonia :İstemsiz sürekli kas kasılması ile karakterize uzamış hareketler veya normal olmayan duruşa neden olan bir hastalıktır.

DSAP SNAP :Duyusal sinir aksiyon potansiyelinin kısaltması.

duyusal latans sensory latans: Birleşik duyusal aksiyon potansiyelinin negatif sapmasının başlangıcı ile uyaranın başlangıcı arasında geçen süredir. Duyusal tepe latansı yerine de kullanılmaktadır. Uyaranın göreceli yerine göre distal veya proksimal duyusal latans olarak da nitelenebilir.

duyusal potansiyel sensory potential: Birleşik duyusal sinir aksiyon potansiyeli ile eş anlamlıdır.

duyusal sinir sensory nevre: Çoğunlukla deri reseptörlerini innerve eden sadece duyusal aksonlardan oluşan bir sinirdir.

elektrokortikografi electrocorticography :Beyinin yüzeyinden doğrudan yapılan elektrofizyolojik kayıt.

elektromiyograf electromyograph :Santral, periferik ve otonomik sinir sistemi ile sinir-kas kavşağı ve kasların fonksiyonunu değerlendirmek amacı ile elektriksel potansiyelleri göstermek, kaydetmek, işlemek için kullanılan araç.

elektromiyografi electromyography :Kayıt edici elektrot (iğne EMG de iğne elektrot ile kineziyolojik çalışmalarda yüzeyel elektrotlarla) ile kastan belirli şekilde giriş, istirahat ve istemli kasının çalışılıp, kaydedilmesidir.

elektronörografi elektroneurography :Periferik sinirin aksiyon potansiyellerinin çalışılması ve kayıt edilmesidir. Sinir ileti çalışmaları ile eş anlamlıdır.

elektronöromiyografi electroneuromyography :Elektromiyografi ve elektronörografinin birleşik çalışmasıdır. Klinik elektromiyografi ile eş anlamlıdır.

Erb noktası Erb’s point :Deri üzerinden yapılan sinir uyarımında brakiyal pleksusun üst trunkusuna ait aksonların aktive edildiği boyun anterolateral taban bölgesi.

faz phase :Bir dalganın izoelektrik çizgiden ayrılıp izoelektrik çizgiye döndüğü bölümdür.

fibrilasyon fibrillation :Kas liflerinin ayrı ayrı istemsiz, deri üzerinden görülemeyecek kasılmalardır. Elektromiyografide bu terimin kullanılması yerine fibrilasyon potansiyelinin kullanılması yeğlenmektedir.

frekans frequency :Yineleyen bir dalganın 1 saniye içinde görülme sayısı. Hertz (Hz) ile ölçülür veya saniyede dönüş (cps veya c/s).

genlik amplitude :Aksiyon potansiyeli ile ilgili olarak ölçülen iki nokta arasındaki en büyük voltaj farkı. Genellikle aksiyon potansiyelinin negatif ve pozitif tepeleri veya potansiyelin başlangıcı ile negatif tepe arasındaki fark ölçülür.

görsel uyarılmış potansiyel visuel evoked potential (VEP) :Görsel uyaran karşı oluşan ve serebrumda kaydedilen biyolojik kaynaklı elektriksel dalgalardır. Uyarı hızı (aralıklı veya sürekli) ve uyarımın biçimiyle sınıflandırılır. Normal VEP dama taşı biçimindeki karelerin değişimi veya tersine dönmesiyle öncesinde negatif tepesi olan (N75) en büyük pozitif tepe oksipitalde elde edilen yaklaşık 100 msn (P100) latanslı yanıttır. P100 yanıtının genlik ve latansının normal sınırları birçok faktöre bağlıdır. Bunlar a) görme keskinliği, yaş ve cins gibi deneğe ait değişkenler b) uyaran tipi, tam alan veya yarım alan uyarım, kare büyüklüğü, kontrastlık ve parlaklık gibi uyarana bağlı değişkenler c) elektrotlarının yerleşimi ve bileşimi gibi kayıt koşullarına ait parametrelerdir.

hemifasiyal spazm hemifacial spasm :Yüz kaslarının sık, yineleyen, tek yanlı istemsiz kasılması ile karakterize klinik durumdur. Elektriksel tanı çalışmalarında yüz kaslarında kısa süreli motor birim aksiyon potansiyellerin gruplaşmış boşalımların eşlik edişidir. Çoğunlukla yüksek sıklıklı boşalımlardır.

hiperekspleksi hyperekplexia :Abartılmış irkilme refleks ile karakterize durumdur. İrkilme refleksinin beklenenden çok daha şiddetli olacak şekilde abartılı olması (Yüksek genlik veya daha yaygın) veya yineleyen uyaranlara beklenen alışmanın olmamasıdır. Genetik kökenli veya edinilmiş nedenlerle olabilir.

iğne elektrot needle elektrod : İlgilenilen dokunun yakınına deriyi delerek girmeyi sağlayan, kayıt veya uyarı amacıyla kullanılan elektriksel araç. bkz. bipolar kaydedici iğne elektrot, konsantrik iğne elektrot, makro-EMG iğne elektrot, monopolar iğne elektrot, multilead elektrot, tek lif EMG elektrodu ve uyarıcı elektrot.

ileti hızı conduction velocity :Aksiyon potansiyelin sinir veya kas lifi boyunca ilerleme hızıdır. Çalışılan sinir lifine özgü (motor, duyusal, otonomik ve karma) olmalıdır. Sinir gövdesi için maksimal ileti hızı iki farklı noktadan maksimal veya supramaksimal şekilde uyarılmasıyla elde edilen potansiyelin latansından hesaplanır. İki nokta arasındaki uzunluk iki nokta arasında geçen zamana bölünerek bulunur. Hesaplanan hız en hızlı liflerin hızıdır ve m/sn. Olarak ifade edilir. Yaygın kullanımı ile maksimal ileti hızı olarak bilinir. Özel tekniklerle yavaş ileten lifler gibi diğer liflerinde hızı ölçülebilir.

ileti mesafesi conduction distance :Santimetre veya milimetre olarak iletimin belirlendiği sinir veya kas uzunluğudur.

intraoperatif monitorizasyon intraoperative monitoring: Ameliyat sırasında elektrofizyolojik uyarı ve kayıt tekniklerinin kullanılmasıdır. Bu terim genellikle sinir sisteminde cerrahi sırasındaki zedelenmeyi ortaya çıkarmak veya cerrahiye rehberlik amacıyla kullanılır.

işitsel uyarılmış potansiyel AEP (auditory evoked potential) :Ses uyarananın oluşturduğu biyolojik kaynaklı potansiyel. Latansına göre kısa latanslı beyin sapı işitsel potansiyeli (BAER) 10 msn’e kadar, orta latanslı 10-50 msn., ve uzun latanslı 50 msn sonrası kayıtlanan potansiyellerdir.

jiggle jiggle :EMG iğne elektrodu ile yapılan kayıtta motor birim aksiyon potansiyelin şeklindeki değişmedir. Çok küçük değişim normalde görülebilir. Sinir-kas kavşağının bozukluklarında, erken reinnervasyonda ve miyastenik hastalıklarda değişme gözle görülebilecek kadar büyük olabilir. Bu değişmeyi ölçebilecek kalitatif kolay bir metot henüz geliştirilemiştir.

karpal tunel sendromu carpal tunnel syndrome : Mediyan siniri bilekte etkileyen mononöropatidir. Mediyan sinir tünelden geçerken dorsalde bilek kemikleri, lateralde ön kolun fleksör tendonları ve volar tarafta transvers karpal ligament ile komşudur ve bu yapılardan herhangi birisinin basısı ile oluşan nöropatidir. Yineleyen el ve bilek hareketleri basıya katkıda bulunabilir.

kas krampı muscle cramp :Elektriksel aktivitenin eşlik ettiği istemsiz, ağrılı kas kasılmasıdır.

klinik elektromiyografi clinical electromyography :İnsan periferik sinir ve kasından biyolojik elektriksel sinyallerin bilimsel yöntemle kaydedilmesidir.

konsantrik iğne elektrot concentric needle elecrode :Merkezindeki yalıtılmış tel ile iğnenin kanülü arasındaki elektriksel potansiyel farkını ölçen kaydedici elektrot.

kronik inflamatuvar demiyelinizan poliradikülopati cronic inflammatory demiyelinating polyradiculoneuropathy (CIDP): Periferik sinir sisteminin demiyelinizasyonu ile karakterize polinöropati veya poliradikülopatidir. Çoğu olguda aksonal dejenerasyon eklenebilir. Bazı olgularda monoklonal gammopati (MGUS) eşlik edebilir. Akut inflamatuvar nöropatiden ayırt edilmelidir.

kübital tünel sendromu cubital tunnel syndrome: Dirsek bölgesinde ulnar siniri etkileyen mononöropati. Tuzak nöropati sinirin aponörozdan fleksör karpi ulnarisin iki başı arasında medial epikondilin ortalama 1.5-3.5 cm distalinde basısı ile oluşur. Tuzağın mekanizması kübital tünelin fleksiyon sırasındaki olası daralmasıdır.

latans latency: Uyaran ile yanıt arasındaki süredir. Başlangıç latansı uyaranın başlangıcı ile yanıtın başlangıcı arasındaki, tepe latansı uyaranın başlangıcı ile yanıtın seçilmiş tepesi arasındaki süreyi tanımlar.

makro EMG iğne elektrot macro-EMG needle electrode :Tek lif EMG iğnesinin değiştirilmesi ile iğne ucundan 15 mm bölümün yalıtıldığı ve 7.5 mm de 25 µm’lik küçük kayıt alanın var olduğu elektrottur.

mikst sinir mixed nerve :Motor ve duyusal liflerin birlikteliği ile oluşan sinirdir.

miyastenia gravis myastenia gravis :Yineleyen kas aktivitesi ile artan kas güçsüzlüğü ile karakterize bir hastalıktır. Sinir kas kavşağındaki asetilkolin reseptörlerine karşı antikorların neden olduğu sıklıkla otoimmün bir hastalıktır.

miyopati myopathy :Kas liflerinin fonksiyon ve/veya yapısını etkileyen hastalık. Etiyolojiler arasında kalıtsal, doğumsal, mitokondriyal, inflamatuvar, metabolik, enfeksiyöz, neoplastik, vasküler ve travmatik hastalıklar bulunur. Bu hastalıkların tümü değil ama çoğu iğne elektromiyografisinde anormallik gösterir.

miyotoni myotonia: İstemli kası veya vurulma sonrası kasın gevşemesindeki gecikmedir. Miyotonik boşalım, kompleks yineleyen boşalım veya nöromiyotoni gibi elektriksel aktiviteler eşlik eder.

mononöropati multipleks mononeuropathy multiplex: Bir sinir boyunca sadece o sinire ait liflerin aksonal zedelenmesi ve/veya demiyelinizasyonu ile karakterize bir hastalık.

motor nöron hastalığı motor neuron disease :Beyin, beyin sapı ve spinal korddaki motor sinir hücrelerinin dejenerasyonu ile karakterize bir hastalıktır. Dejenerasyonun yerleşimi klinik görünümünü de belirler. Dejenerasyon temel olarak kortikospinal traktusu etkilemiş ise Primer lateral skleroz görülür. Dejenerasyon temel olarak aşağı motor nöronu etkiler ise spinal müsküler atrofi görülür. Dejenerasyon hem kortikospinal traktusu hem de aşağı motor nöronları etkilemiş ise amyotrofik lateral skleroz görülür.

motor uyarılmış potansiyel motor evoked potential (MEP) :Transkraniyal manyetik stimülasyon veya transkraniyal elektrik uyarma ile elde edilen birleşik kas aksiyon potansiyelidir.

multifokal motor nöropati multifocal motor neuropathy: Birden çok siniri etkileyen motor sinir iletimlerinde bloklarla karakterize bir hastalık. Motor ileti hızı çalışmaları altta yatan patolojiye bağlı olarak etkilenen sinir bölgelerinin tanımlanmasına olanak sağlar.

nöropati neuropathy :Periferik sinirin hastalığıdır. Sinirin en çok etkilenen anatomik bölümüyle sınıflandırılabilir: hücre gövdesi(nöronopati), akson (aksonopati) veya miyelin kılıf (demiyelinizan nöropati). Motor ve duyusal sinirler seçici olarak etkilenebildiği gibi birliktede etkilenebilir. Herediter, metabolik, inflamatuvar, toksik veya bilinmeyen etiyolojilidir.

pleksopati plexopathy :Spinal sinir köklerinin periferik sinir oluşumu için yeniden düzenlendiği servikal, brakiyal, lumbar veya sakral bölgedeki bölümlerinin etkilendiği aksonal veya demiyelinizan hastalıktır.

polinöropati polyneuropathy :Genellikle simetrik bir biçimde sinir liflerini etkileyen aksonal ve/veya demiyelinizan hastalık. Alt ekstremite uzun sinirlerinin distal segmentleri genellikle çok ağır etkilenir. Etkilenen sinir lifinin fonksiyonuna bağlı olarak duyusal, motor veya duyusal-motor olarak sınıflandırılabilir.

pozitif keskin dalga positive sharp wave: Tek bir kas lifinin önce pozitif sonra negatif olmak üzere iki fazlı aksiyon potansiyeli. İğne hareketi ile başlatılabilir(iğne girişi veya sebat etmeyen pozitif keskin dalga) veya kendiliğinden görülebilir. Tipik olarak 1-50 Hz hızında ve düzenli bir biçimdedir. Boşalım sonlanmadan önce hızı hafif düşebilir. Başlangıç sapması keskin (<1 msn) ve süresi genellikle 5 msn den kısa ve genlik 1 mV dan fazladır. Negatif faz ise düşük genlikli ve süresi 10-100 msn arasındadır. Ardışık pozitif keskin dalgalar genellikle pozitif keskin dalga dizisi olarak adlandırılır. Kas lifinin zedelenmiş bölgesinden kaydedildiği düşünülmektedir. Potansiyelin biçimi iğne elektrodun pozisyonundan kaynaklanabilir ve komşu olduğu elektrot tarafından zedelenmiş kas lifinin depolarizasyonu ile oluşabilir. Pozitif keskin dalga kas lifi zedelenmesine özgü değildir. Fibrilasyon potansiyelleri ile birlikte görülebilir ve eş değer boşalımlar olduğu düşünülmektedir. Motor birim aksiyon potansiyelleri ve miyotonik boşalımlar pozitif keskin dalga biçiminde olabilirler.

radikülopati radiculopathy :Temel olarak bir spinal sinir veya kökün sinir liflerini etkileyen aksonal ve/veya demiyelinizan hastalıktır. Bir spinal kord segmenti düzeyinde anterior /motor) veya posterior(duyusal) spinal kökleri etkileyebilir. Oluşan klinik sendrom ağrı, duyusal kayıp, parestezi, güçsüzlük, fasikülasyonlar ve kas atrofisini içerebilir. Birden çok spinal kök tutulmuş ise tanımlayıcı poliradikülopati terimi kullanılabilir.

rijidite rigidity :Fizik muayenede eklem hareketinin tüm sınırlarında hıza bağlı olmaksızın kas tonusunda artma ve kas sertliğidir. Sıklıkla agonist ve antagonist kasların birlikte düşük derecede kasılmasıdır. Kas spastisitesi gibi aktif veya pasif gerilmelerde istemsiz motor birim aksiyon potansiyel aktivitesi artar. Gerilmenin hızı ile ilişkili görünmemekte ve pasif germede tonus artışı ‘kurşun boru’ gibi veya sabit niteliktedir. Bazal ganglionları etkileyen santral sinir sistemi hastalıklarının en önemli özelliğidir. Spastisite ile karşılaştırınız.

sinir ileti çalışması nerve conduction study: Elektriksel veya fizyolojik uyarana yanıt olarak elde edilen biyolojik kökenli elektriksel dalgaların kayıt ve analizidir. Dalgalar birleşik duyusal sinir aksiyon potansiyeli, birleşik kas aksiyon potansiyeli veya karma sinir aksiyon potansiyelidir. Birleşik kas aksiyon potansiyeli genellikle tarihsel kökenli harflerle tanımlanır; M dalgası, F dalgası, H dalgası, T dalgası, A dalgası, R1, R2 dalgaları gibi. Standart koşullarda dalganın genlik, süre ve latansının normal sınırlarını ile motor ve duyusal maksimal ileti hızlarını belirlemek mümkündür. Bu terim genellikle periferik sinir kökenli dalgaların çalışmasını tanımlar iken ‘uyarılmış potansiyel çalışması’ hem periferik hem de santral sinir sisteminden köken alan potansiyelleri tanımlamaktadır. Elektronörografi ile eş anlamlıdır.

sinir kas kavşağı hastalıkları neuromuscular transmission disorder :Sinir kas kavşağının işlev ve yapısını etkileyen veya sinaptik iletiyi engelleyen patolojilerin eşlik ettiği hastalıklar. Özgül hastalıklar içinde miyastenia gravis, Lambert-Eaton, miyastenik sendrom ve botilismus vardır.

somatosensöriyel uyarılmış potansiyel Somatosensory evoked potential (SEP): Periferik sinir sistemi veya santral sinir sisteminden kaydedilen, periferik duyusal sinirlerin elektriksel uyarısı veya fizyolojik aktivasyonu ile oluşan biyolojik kökenli elektriksel dalgalardır. Polaritesi ve ortalama tepe latansıyla farklı bileşenleri olan normalde karmaşık bir dalgadır. Her bir bileşenin polaritesi ve latansı ı) yaş, cins, boy özelliklerine bağlı olarak. ıı) uyaranın şiddet ve hızı gibi özellikleri ile. ııı) Amplifikatörün zaman sabiti, elektrot yerleşimi, elektrot bileşimi gibi kayıt parametrelerine bağlı olarak değişir.

spinal uyarılmış potansiyel spinal evoked potential :Periferik duyusal sinirin elektriksel veya fizyolojik aktivasyonu ile oluşan ve spinal kord üzerinde kaydedilen biyolojik kaynaklı elektriksel dalgadır.

supraklavikular pleksus supraclavicular plexus :Klavikulanın üstünde lokalize brakiyal pleksusun bir parçasıdır.

transkraniyal manyetik uyarım transcranial magnetic stimulation (TMS) :Kısa manyetik uyaran ile sağlam kafatası ve saçlı deriden beyin korteksinin uyarılmasıdır. Uygulanımda halka çevresinde 1-2 teslalık manyetik alan oluşturmak için halkadan kısa ve güçlü bir akım geçirilir.

tuzak nöropati entrapment neuropathy :Bir sinirin anatomik daralma bölgesinden geçerken sıkışmasıyla oluşan mononöropatidir.

ulnar sinir dirsek nöropatisi ulnar neuropathy at the elbow :Ulnar siniri dirsek segmentinde etkileyen bir mononöropatidir. Tuzak nöropatisi için en az iki nokta tanımlanmıştır. Sinir dirsekte retrokondiler kılıfı geçerken veya kübital tünele doğru girişinde basılanıp sıkıştırılabilir. Dirsekteki anatomik değişiklik veya deformitelerde sinir zedelenmesine katkıda bulunur. bkz. kübital tünel sendromu, tardi ulnar felç

uluslar arası 10-20 sistemi international 10-20 system :Saçlı deri üzerine elektrot yerleştirme sistemi. Elektrotlar nasion ile inion arasındaki sagital düzlemde veya sağ ve sol preauriküler noktalar arasında koronal düzlemde uzaklığın %10 veya %20’ sine gelecek şekilde yerleştirilir.

uyarılmış potansiyel çalışması evoked potential studies :Elektrik, manyetik veya fizyolojik uyarana yanıt olarak elde edilen biyolojik kaynaklı elektriksel dalgaların kayıt ve analizidir. Uyaran özel motor veya duyusal reseptörlere uygulanır ve periferik veya santral sinir sistemindeki anatomik yollar boyunca kayıt edilir. Tipik olarak bir tek motor veya duyusal modalite bir test ile değerlendirilir ve çalışılacak modalite uyarılmış potansiyelin tipini belirler. İşitsel uyarılmış potansiyeller, beyin sapı işitsel uyarılmış potansiyeller, görsel uyarılmış potansiyeller ve somatosensöriyel uyarılmış potansiyeller gibi.

yüzeyel elektrot surface elektrode :Deri yüzeyine yerleştirilerek kayıt veya uyarım için kullanılan iletken araç. Kullanılan materyal, biçimi( disk, yüzük gibi) büyüklüğü ve ayrıklığı belirtilmelidir.

 
  Anasayfa Hakkımızda EEG Elektroensefalografi Rutin EEG Uyku EEG Tüm Gece EEG Ne Zaman EEG Çekilir İletişim  
 
EEG Laboratuvarı

Web Tasarım
ve Yazılım Hizmeti AyStarSoft Tarafından Sağlanmaktadır.